Algemene voorwaarden Imagicon

1.) Aansprakelijkheid A – Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoekers, in die zin dat de organisatie Imagicon geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het evenement, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen. B – De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico. C – De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen in of rondom Congrescentrum De ReeHorst. 2.) Tickets en toegang A – De organisatie werkt met unieke tickets per leeftijdsgroep met een eenmalig te gebruiken scancode. Voor elke bezoeker dient apart een ticket gekocht te worden. Ter controle dient de leeftijd van een bezoeker met een kinder- of tienerticket middels legitimatie aangetoond te kunnen worden wanneer hierom verzocht wordt. B – Een ticket is alleen geldig voor de dag waarvoor deze besteld is. C – De organisatie geeft geen restitutie van gekochte tickets. D – De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tickets, noch voor door derde partijen illegaal verkochte ongeldige tickets. E – Na controle van het ticket krijgt elke bezoeker bij binnenkomst een bandje om de pols. Dit bandje moet te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn. Het is bezoekers niet toegestaan het bandje van de pols te verwijderen en op een andere manier te dragen. Bij het niet kunnen tonen van het bandje om de pols wordt de bezoeker per direct de toegang tot de conventie ontzegd. F – Bezoekers jonger dan 13 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een volwassene van 18 jaar of ouder. 3.) Annuleringen A – De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden of overmacht van buitenaf de datum van het evenement te wijzigen, ofwel het evenement af te gelasten, zonder dat de koper van een ticket aanspraak kan doen gelden op teruggave van geld of vergoeding van enigerlei schade. B – In geval van wijziging van de data wordt de koper geacht betaald te hebben en deel te nemen aan het evenement op de nieuwe data onder dezelfde condities als overeengekomen. C – Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals: * Verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de overheid * Terroristische aanslagen * Natuurrampen of extreem weer * Epidemieën 4.) Gedrag A – Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij zich respectvol gedragen naar andere bezoekers, leden van de organisatie en het personeel van de Reehorst toe. Tevens verwachten wij van bezoekers dat hun kleding de fatsoensnormen niet schendt. B – Attributen en uitingen (dit geldt ook voor kostuums) met een politiek karakter (zowel extreem links als ook extreem rechts) of discriminerend karakter zijn verboden. Hetzelfde geldt voor attributen of uitingen die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet, alsmede door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het SS-teken. C – De organisatie tolereert onder geen enkel beding welke vorm van lastigvallen, (verbaal) geweld of seksuele intimidiatie dan ook. Bezoekers die zich hieraan schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden en de toegang tot de conventie wordt hen ontzegd. Wanneer jij zulk gedrag waarneemt of wanneer jij zelf het slachtoffer bent van zulk gedrag, zoek dan direct contact met een medewerker van Stichting Imagicon. D – In het geval van onenigheid met een andere bezoeker wordt u geadviseerd zich te wenden tot een medewerker van Stichting Imagicon of, indien deze op dat moment niet te contacteren is, tot een medewerker van Congrescentrum De ReeHorst. Deze zal dan proberen de onenigheid op te lossen. Het besluit van deze medewerker is bindend. 5.) Programma A – De programmazalen van Congrescentrum De ReeHorst hebben een door de brandweer vastgestelde maximale capaciteit. Zodra de capaciteit van een zaal wordt bereikt, worden er geen bezoekers meer tot die zaal toegelaten. B – In de programmazalen staan mobiele telefoons op ‘stil’, op ‘vliegtuigmodus’ of ze staan uit. C – Eventueel met naam genoemde gasten zijn aanwezig onder voorbehoud. D – De organisatie streeft er naar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat op de dag zelf het programma aangepast wordt in verband met onvoorziene omstandigheden. Aan het programma kunnen op geen enkel moment rechten worden ontleend. 6.) Beeld- en geluidsopnamen A – De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen, wel of niet in opdracht, te (laten) maken. B – Tijdens het evenement mag overal gefotografeerd worden, tenzij anders aangegeven door de directie van het congrescentrum of de organisatie zelf. Van elke bezoeker kan derhalve (ongevraagd) een foto gemaakt worden die voor persoonlijk gebruik danwel voor publiciteit van Imagicon ingezet kan worden. Personen die op een dergelijke foto voorkomen, kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. C – Het maken van filmopnames door bezoekers is niet toegestaan in de zalen. Fotograferen zonder flits is wel toegestaan. D – Het meenemen van amateur foto- en videoapparatuur voor eigen gebruik buiten de zalen is derhalve toegestaan. E – Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op het evenement mogen uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. F – In opdracht gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen mogen door de organisatie gebruikt worden in publicaties ter promotie van het evenement zonder daarvoor enige vergoeding aan de maker(s) verschuldigd te zijn, tenzij hierover voorafgaand aan het evenement schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 7.) Regels omtrent verkoop/meenemen van goederen A – Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de directie van het congrescentrum of Stichting Imagicon op en rondom het terrein producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en de verkoop van etenswaren en dranken. B – Het is standhouders niet toegestaan om etenswaren of dranken te verkopen op de beursvloer. C – Het is bezoekers niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het evenement. D – Het is niet toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen naar het evenement. E – Het in bezit hebben, verkopen of nuttigen van sterke dranken is verboden. F – Het in bezit hebben, verkopen of gebruiken van (soft)drugs is verboden. G – De organisatie niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders. H – De organisatie is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten die een bezoeker koopt bij een standhouder. Alleen de betreffende standhouder is hiervoor aansprakelijk te stellen. I – Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan. J – De organisatie behoudt zich het recht voor om goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen op een beveiligde plaats en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden. K – De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan aan in beslag genomen goederen/producten tijdens hun opslag. L – In beslag genomen goederen/producten worden tot twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden zij vernietigd. 8.) Cosplay & attributen (props) A – Het is bezoekers van het evenement niet toegestaan wapens of op wapens gelijkende attributen bij zich te dragen, tenzij deze duidelijk te herkennen zijn als nep. Nepvuurwapens dienen in zowel vorm als kleur duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. Echte bogen, kruisbogen en onbespannen bogen vallen onder de categorie ‘wapens’ en worden niet toegelaten. B – Alle attributen (props/wapens) worden bij de ingang tot Imagicon gecontroleerd. Als een attribuut goedgekeurd is, wordt het gemerkt met een groene tie-wrap (kabelbinder). Een afgekeurd attribuut wordt voorzien van een rode tie-wrap. Afgekeurde attributen kunnen eventueel ter bewaring afgegeven worden bij de garderobe (kosten: €1,-- per item). C – Toegestane attributen mogen niet langer/breder zijn dan 1 meter en moeten op een dusdanige manier gedragen kunnen worden dat andere bezoekers geen hinder ondervinden van deze voorwerpen. Indien een attribuut langer is dan 1 meter wordt ter plekke door de controleur beslist of dit toegestaan wordt of niet. D – Scherpe randen en punten moeten afgedekt worden, anders mag het attribuut niet gedragen worden op de conventie. Tevens zullen attributen gemaakt van staal en massief hout geweigerd worden. Oefenzwaarden, sierzwaarden, volledig houten zwaarden, schilden en aan de arm gemonteerde messen/zwaarden/haken vallen onder deze categorie. E – Het is niet toegestaan op de conventie een attribuut op een dusdanige manier te gebruiken (bijvoorbeeld door het rond te zwaaien) dat andere mensen hierdoor in gevaar kunnen komen. Dergelijke handelingen zijn wel toegestaan op het podium tijdens de Galaxy Masquerade, mits de cosplayer dit op een gecontroleerde manier doet. F – Houd attributen te allen tijde bij je. Onbewaakte attributen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte tot de eigenaar deze weer op komt halen. De attributen worden pas weer meegegeven als de eigenaar kan bewijzen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is. Eventueel gemaakte kosten voor opslag komen voor rekening van de eigenaar en het eigendom zal pas teruggegeven worden na betaling. G – Airsoft-wapens zullen te allen tijde geweigerd worden. Het dragen van een Airsoft-wapen buiten een door een Airsoft-vereniging georganiseerd evenement is wettelijk strafbaar. H – Bij twijfel over of het meegenomen attribuut is toegestaan is de beslissing van de beveiliging of een lid van het bestuur van Stichting Imagicon altijd bindend. Geweigerde attributen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte (zie punt 8.B). Stichting Imagicon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het opslaan van geweigerde attributen. 9.) Flyeren A – Passief flyeren vanuit de eigen stand is toegestaan. Hiermee wordt bedoeld dat een standhouder een folder meegeeft bij aankoop van een product of dat het publiek uit vrije wil een folder kan meenemen. B – Het is niet toegestaan flyers te verspreiden buiten de ruimte (te weten de ‘dealerroom’) die is bedoeld voor de standhouders. C – Het is niet toegestaan reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot het evenement zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen, particulieren of instellingen, die geen standruimte op het evenement hebben. D – Het is niet toegestaan enquêtes te houden onder bezoekers en deelnemers aan het evenement op het terrein, op het parkeerterrein en binnen een straal van 100 meter rond deze terreinen. 10.) Parkeergelegenheid A – Er is ruim parkeergelegenheid op het terrein direct achter het congrescentrum. Deze wordt verzorgd door Congrescentrum De ReeHorst zelf. De organisatie draagt voor dit parkeerterrein geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade aan auto’s of andere vervoersmiddelen. B – Om gebruik te maken van dit terrein moet een vergoeding worden betaald aan het congrescentrum. C – Op loopafstand van het congrescentrum is een gratis parkeergelegenheid te vinden. 11. ) Overige bepalingen A – De organisatie heeft het recht om tegen een bezoeker/standhouder en op kosten van de bezoeker/standhouder, wanneer deze handelt in strijd met bepalingen uit de algemene voorwaarden, of wanneer deze de door of namens de organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst een of meer van de volgende maatregelen te nemen:  * Met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het evenement te weigeren of de betrokken stand te doen sluiten en/of te ontruimen op kosten van de bezoeker/standhouder.  * De tentoongestelde goederen evenals al wat is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden. B – Dieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd van deze regel zijn hulphonden. C – Het congrescentrum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Indien niet duidelijk is waar zich bijvoorbeeld de rolstoellift of het invalidentoilet bevindt, dient u zich te wenden tot een medewerker van de organisatie of van het congrescentrum. D – Iedereen die het congrescentrum betreedt dient zich uiteraard naast deze algemene voorwaarden ook te houden aan de voorwaarden van Congrescentrum De ReeHorst. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van het congrescentrum. E – Op deze algemene voorwaarden  is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de organisatoren en bezoekers of standhouders zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. F – In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de organisatie.

Sponsors

Copyright Stichting Imagicon 2013-2018 & Diana van der Pluijm 2013-2019 | Made with Magix
t
Algemene voorwaarden 1.) Aansprakelijkheid A – Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoekers, in die zin dat de organisatie Imagicon geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het evenement, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen. B – De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico. C – De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen in of rondom Congrescentrum De ReeHorst. 2.) Tickets en toegang A – De organisatie werkt met unieke tickets per leeftijdsgroep met een eenmalig te gebruiken scancode. Voor elke bezoeker dient apart een ticket gekocht te worden. Ter controle dient de leeftijd van een bezoeker met een kinder- of tienerticket middels legitimatie aangetoond te kunnen worden wanneer hierom verzocht wordt. B – Een ticket is alleen geldig voor de dag waarvoor deze besteld is. C – De organisatie geeft geen restitutie van gekochte tickets. D – De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tickets, noch voor door derde partijen illegaal verkochte ongeldige tickets. E – Na controle van het ticket krijgt elke bezoeker bij binnenkomst een bandje om de pols. Dit bandje moet te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn. Het is bezoekers niet toegestaan het bandje van de pols te verwijderen en op een andere manier te dragen. Bij het niet kunnen tonen van het bandje om de pols wordt de bezoeker per direct de toegang tot de conventie ontzegd. F – Bezoekers jonger dan 13 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een volwassene van 18 jaar of ouder. 3.) Annuleringen A – De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden of overmacht van buitenaf de datum van het evenement te wijzigen, ofwel het evenement af te gelasten, zonder dat de koper van een ticket aanspraak kan doen gelden op teruggave van geld of vergoeding van enigerlei schade. B – In geval van wijziging van de data wordt de koper geacht betaald te hebben en deel te nemen aan het evenement op de nieuwe data onder dezelfde condities als overeengekomen. C – Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals: * Verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de overheid * Terroristische aanslagen * Natuurrampen of extreem weer * Epidemieën 4.) Gedrag A – Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij zich respectvol gedragen naar andere bezoekers, leden van de organisatie en het personeel van de Reehorst toe. Teven verwachten wij van bezoekers dat hun kleding de fatsoensnormen niet schendt. B – Attributen en uitingen (dit geldt ook voor kostuums) met een politiek karakter (zowel extreem links als ook extreem rechts) of  discriminerend karakter zijn verboden. Hetzelfde geldt voor attributen of uitingen die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet, alsmede door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het SS-teken. C – De organisatie tolereert onder geen enkel beding welke vorm van lastigvallen, (verbaal) geweld of seksuele intimidiatie dan ook. Bezoekers die zich hieraan schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden en de toegang tot de conventie wordt hen ontzegd. Wanneer jij zulk gedrag waarneemt of wanneer jij zelf het slachtoffer bent van zulk gedrag, zoek dan direct contact met een medewerker van Stichting Imagicon. D – In het geval van onenigheid met een andere bezoeker wordt u geadviseerd zich te wenden tot een medewerker van Stichting Imagicon of, indien deze op dat moment niet te contacteren is, tot een medewerker van Congrescentrum De ReeHorst. Deze zal dan proberen de onenigheid op te lossen. Het besluit van deze medewerker is bindend. 5.) Programma A – De programmazalen van Congrescentrum De ReeHorst hebben een door de brandweer vastgestelde maximale capaciteit. Zodra de capaciteit van een zaal wordt bereikt, worden er geen bezoekers meer tot die zaal toegelaten. B – In de programmazalen staan mobiele telefoons op ‘stil’, op ‘vliegtuigmodus’ of ze staan uit. C – Eventueel met naam genoemde gasten zijn aanwezig onder voorbehoud. D – De organisatie streeft er naar dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat op de dag zelf het programma aangepast wordt in verband met onvoorziene omstandigheden. Aan het programma kunnen op geen enkel moment rechten worden ontleend. 6.) Beeld- en geluidsopnamen A – De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen, wel of niet in opdracht, te (laten) maken. B – Tijdens het evenement mag overal gefotografeerd worden, tenzij anders aangegeven door de directie van het congrescentrum of de organisatie zelf. Van elke bezoeker kan derhalve (ongevraagd) een foto gemaakt worden die voor persoonlijk gebruik danwel voor publiciteit van Imagicon ingezet kan worden. Personen die op een dergelijke foto voorkomen, kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. C – Het maken van filmopnames door bezoekers is niet toegestaan in de zalen. Fotograferen zonder flits is wel toegestaan. D – Het meenemen van amateur foto- en videoapparatuur voor eigen gebruik buiten de zalen is derhalve toegestaan. E – Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op het evenement mogen uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. F – In opdracht gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen mogen door de organisatie gebruikt worden in publicaties ter promotie van het evenement zonder daarvoor enige vergoeding aan de maker(s) verschuldigd te zijn, tenzij hierover voorafgaand aan het evenement schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 7.) Regels omtrent verkoop/meenemen van goederen A – Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de directie van het congrescentrum of Stichting Imagicon op en rondom het terrein producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en de verkoop van etenswaren en dranken. B – Het is standhouders niet toegestaan om etenswaren of dranken te verkopen op de beursvloer. C – Het is bezoekers niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het evenement. D – Het is niet toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen naar het evenement. E – Het in bezit hebben, verkopen of nuttigen van sterke dranken is verboden. F – Het in bezit hebben, verkopen of gebruiken van (soft)drugs is verboden. G – De organisatie niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders. H – De organisatie is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten die een bezoeker koopt bij een standhouder. Alleen de betreffende standhouder is hiervoor aansprakelijk te stellen. I – Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan. J – De organisatie behoudt zich het recht voor om goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen op een beveiligde plaats en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden. K – De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan aan in beslag genomen goederen/producten tijdens hun opslag. L – In beslag genomen goederen/producten worden tot twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden zij vernietigd. 8.) Cosplay & attributen (props) A – Het is bezoekers van het evenement niet toegestaan wapens of op wapens gelijkende attributen bij zich te dragen, tenzij deze duidelijk te herkennen zijn als nep. Nepvuurwapens dienen in zowel vorm als kleur duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. Echte bogen, kruisbogen en onbespannen bogen vallen onder de categorie ‘wapens’ en worden niet toegelaten. B – Alle attributen (props/wapens) worden bij de ingang tot Imagicon gecontroleerd. Als een attribuut goedgekeurd is, wordt het gemerkt met een groene tie-wrap (kabelbinder). Een afgekeurd attribuut wordt voorzien van een rode tie-wrap. Afgekeurde attributen kunnen eventueel ter bewaring afgegeven worden bij de garderobe (kosten: €1,-- per item). C – Toegestane attributen mogen niet langer/breder zijn dan 1 meter en moeten op een dusdanige manier gedragen kunnen worden dat andere bezoekers geen hinder ondervinden van deze voorwerpen. Indien een attribuut langer is dan 1 meter wordt ter plekke door de controleur beslist of dit toegestaan wordt of niet. D – Scherpe randen en punten moeten afgedekt worden, anders mag het attribuut niet gedragen worden op de conventie. Tevens zullen attributen gemaakt van staal en massief hout geweigerd worden. Oefenzwaarden, sierzwaarden, volledig houten zwaarden, schilden en aan de arm gemonteerde messen/zwaarden/haken vallen onder deze categorie. E – Het is niet toegestaan op de conventie een attribuut op een dusdanige manier te gebruiken (bijvoorbeeld door het rond te zwaaien) dat andere mensen hierdoor in gevaar kunnen komen. Dergelijke handelingen zijn wel toegestaan op het podium tijdens de Galaxy Masquerade, mits de cosplayer dit op een gecontroleerde manier doet. F – Houd attributen te allen tijde bij je. Onbewaakte attributen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte tot de eigenaar deze weer op komt halen. De attributen worden pas weer meegegeven als de eigenaar kan bewijzen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is. Eventueel gemaakte kosten voor opslag komen voor rekening van de eigenaar en het eigendom zal pas teruggegeven worden na betaling. G – Airsoft-wapens zullen te allen tijde geweigerd worden. Het dragen van een Airsoft-wapen buiten een door een Airsoft-vereniging georganiseerd evenement is wettelijk strafbaar. H – Bij twijfel over of het meegenomen attribuut is toegestaan is de beslissing van de beveiliging of een lid van het bestuur van Stichting Imagicon altijd bindend. Geweigerde attributen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte (zie punt 8.B). Stichting Imagicon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het opslaan van geweigerde attributen. 9.) Flyeren A – Passief flyeren vanuit de eigen stand is toegestaan. Hiermee wordt bedoeld dat een standhouder een folder meegeeft bij aankoop van een product of dat het publiek uit vrije wil een folder kan meenemen. B – Het is niet toegestaan flyers te verspreiden buiten de ruimte (te weten de ‘dealerroom’) die is bedoeld voor de standhouders. C – Het is niet toegestaan reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot het evenement zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen, particulieren of instellingen, die geen standruimte op het evenement hebben. D – Het is niet toegestaan enquêtes te houden onder bezoekers en deelnemers aan het evenement op het terrein, op het parkeerterrein en binnen een straal van 100 meter rond deze terreinen. 10.) Parkeergelegenheid A – Er is ruim parkeergelegenheid op het terrein direct achter het congrescentrum. Deze wordt verzorgd door Congrescentrum De ReeHorst zelf. De organisatie draagt voor dit parkeerterrein geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade aan auto’s of andere vervoersmiddelen. B – Om gebruik te maken van dit terrein moet een vergoeding worden betaald aan het congrescentrum. C – Op loopafstand van het congrescentrum is een gratis parkeergelegenheid te vinden. 11. ) Overige bepalingen A – De organisatie heeft het recht om tegen een bezoeker/standhouder en op kosten van de bezoeker/standhouder, wanneer deze handelt in strijd met bepalingen uit de algemene voorwaarden, of wanneer deze de door of namens de organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst een of meer van de volgende maatregelen te nemen:  * Met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het evenement te weigeren of de betrokken stand te doen sluiten en/of te ontruimen op kosten van de bezoeker/standhouder.  * De tentoongestelde goederen evenals al wat is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden. B – Dieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd van deze regel zijn hulphonden. C – Het congrescentrum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Indien niet duidelijk is waar zich bijvoorbeeld de rolstoellift of het invalidentoilet bevindt, dient u zich te wenden tot een medewerker van de organisatie of van het congrescentrum. D – Iedereen die het congrescentrum betreedt dient zich uiteraard naast deze algemene voorwaarden ook te houden aan de voorwaarden van Congrescentrum De ReeHorst. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van het congrescentrum. E – Op deze algemene voorwaarden  is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de organisatoren en bezoekers of standhouders zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. F – In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de organisatie.
Sponsors
t